Frequently Asked Questions


Select Category to view FAQ


बोलिंग अले

मी एक बोलिंग अले ची स्थापना सुरू करू इच्छितो. मला कोणत्या परवान्यांची आवश्यकता आहे?

आपल्याला जागा परवाना, तिकीट विक्री परवाना आणि खेळ परवाना आवश्यक आहे.

सर्कस

सर्कससाठी कोणत्या पोलीस परवान्याची आवश्यकता आहे?

सर्कससाठी पुढील पोलीस परवान्याची आवश्यकता आहे

  • १. जागेचे परवाना
  • २. तिकीट विक्री परवाना
  • ३. खेळ परवाना

मल्टीप्लेक्सचे बांधकाम

मी चित्रपटगृह / मल्टीप्लेक्स तयार करण्याची योजना आखत आहे. त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?

प्रथम पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडून प्रस्तावित बांधकामाच्या स्थानासाठी आपण ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल.

ध्वनीक्षेपक कंत्राटदार

मला ध्वनीक्षेपक कंत्राटदार व्यवसाय सुरू करायचा आहे. मला कोणत्या परवान्यांची आवश्यकता आहे?

आपल्याला ध्वनीक्षेपक कंत्राटदार परवाना आवश्यक आहे.

पारपत्र

पारपात्र शाखेच्या कार्यालयाचा पत्ता व दूरध्वनी नंबर काय?

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, विदेश भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, प्लॉट क्रमांक सी-४५, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१. दूरध्वनी क्र. २६५२००१७/२६५२००१६.

नाटकगृहाचा पुनर्विकास

मी विद्यमान नाटकगृह पुनर्विकासासाठी योजना आखत आहे. मला काय करण्याची गरज आहे?

खालील सर्व कागदपत्रांसह तुम्हाला रूपये ५ चा न्यायालय मुद्रांक सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

  • १. प्रस्तावित जागेची स्वीकृत योजना परिमितीपासून ७५ मीटरच्या अंतरावर असलेल्या सभोवताल, रस्ते व इमारतींना सूचित करते. शाळा, रुग्णालये, मंदिरे किंवा इतर तत्सम स्थाने योजना आणि मजला योजना (३ संच) (इमारत प्रस्ताव विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका) मध्ये स्पष्टपणे दर्शविल्या पाहिजेत.
  • २. बृहन्मुंबई महानगरपालिके कडून नापसंत करण्याची सूचना
  • ३. ना हरकत प्रमाणपत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी
  • ४. ना हरकत प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग
  • ५. वास्तुविशारदचे नियुक्ती पत्र.
  • ६. जमीन मालक आणि विकासक किंवा मुखत्यार यांच्या मधील करारनामा.

मनोरंजन आणि जलउद्यान

मनोरंजन / जल उद्यानासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

अर्जदाराने अर्जासोबत खालील कागदपत्रे / नाहरकत प्रमाणपत्रे सादर कराव्यात: -

  • अ. प्रस्तावित जागेची योजना परिमितीपासून ७५ मीटर अंतरावर असलेल्या सभोवताल, रस्ते व इमारती दर्शवित असावी. शाळा, रुग्णालये, मंदिरे किंवा इतर तत्सम स्थळे स्पष्टपणे योजनेमध्ये दर्शविलेल्या असाव्यात. ( ३ संच) ब. जिल्हाधिकारी यांचेकडील गैर-कृषिजन्य जमिनीचे प्रमाणपत्र.
  • ब. जिल्हाधिकारी यांचेकडील गैर-कृषिजन्य जमिनीचे प्रमाणपत्र.
  • क. मालमत्ता पत्र
  • ड. वास्तुविशारद चे नियुक्ती पत्र.
  • ई. जमीन मालक आणि विकासक किंवा मुखत्यार यांच्यातील करार.
  • फ. आपल्या प्रस्तावासह इमारत प्रस्ताव विभाग ला सादर केलेल्या अर्जांची प्रतिलिपी

ऑफ कोर्स बेटिंग केंद्र

ऑफ कोर्स बेटींग केंद्रचा परवाना कोणते प्राधिकरण जारी करीत आहे?

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबचे सचिव हे परवाने देतात.

शस्त्र व दारूगोळा

नवीन शस्त्र परवाना मिळवण्याची पध्दत काय आहे?

आपण ५ रु च्या न्यायालयीन शुल्क असलेला मुद्रांक जोडून ‘अ’’ हा अर्ज करा.

मला सायबर कॅफेसाठी परवाना प्राप्त करायचा आहे. त्या करिता आवश्यकता काय आहेत?

सार्वजनिक मनोरंजन (सिनेमा व्यतिरिक्त) नियम १९६० आणि सायबर कॅफे २८ डिसेंबर २००६ च्या पहिल्या दुरुस्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे नियमांनुसार सायबर कॅफेसाठी आवश्यक जागेचा परवाना आवश्यक आहे.

गो कार्टींग

मला गो कार्टींग ची स्थापना करण्याची इच्छा आहे. कोणता परवाना मला गरजेचा आहे?

आपल्याला जागेचा परवाना, तिकीट विक्री परवाना आणि खेळ परवाना आवश्यक आहे.

हॉटेल शाखा

हॉटेल, उपहारगृह, खाद्य गृह, चहाचे दुकान, रस केंद्र इत्यादीसाठी पोलिस परवाना आवश्यक आहे का?

नाही. (दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये परवाना आवश्यक नाही.)

खुल्या मैदानावरील कार्यक्रम

खुल्या मैदानावर आयोजित कार्यक्रमांसाठी तात्पुरता परवाना मिळविण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?

रु. ५ चा न्यायालयीन मुद्रांक शुल्क जोडून विहित नमुन्यात अर्ज करा. कृपया खालील आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यक्रमाच्या तारखेपासून १५ दिवस आधी अर्ज सादर करा.

  • १. जमीनमालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
  • २. वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ३. अग्निशामकदल यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ४. विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा आणि श्रम विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ५. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ६. जिल्हाधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (तिकीट विक्री किंवा धर्मादाय कार्यक्रम असल्यास)
  • ७. रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
  • ८. यंत्रांच्या फिटनेसबाबत प्रमाणपत्र (करमणुकीच्या प्रवासात).

पूल टेबल

मी एक पूल टेबल चालू करायचे आहे मला कोणत्या परवान्यांची आवश्यकता आहे?

आपल्याला परिसर परवाना आणि खेळ परवाना आवश्यक आहे.

चित्रपटगृहाचा पुनर्विकास

मला माझ्या चित्रपटगृहाचा पुनर्विकास करायचा आहे तरी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे

खालील सर्व कागदपत्रांसह तुम्हाला रूपये ५ किंमतीचा न्यायालय मुद्रांक अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

  • १. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अस्वीकृतीची सूचनापत्र
  • २. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून प्रस्तावित जागेची मंजूर योजना, प्रस्तावित जागेच्या सूचित परिमितीपासून ७५ मीटर अंतरामधील आसपासच्या परिसर, रस्ते आणि इमारतीं. शाळा, रुग्णालये, मंदिरे किंवा अन्य स्थळांबाबत मंजुर योजनेमध्ये स्पष्टपणे दर्शविल्या पाहिजेत आणि प्रत्येक मजल्याप्रमाणे नकाशा योजना (३ संचमध्ये)
  • ३. मालमत्ता कार्ड
  • ४. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त ना हरकत प्रमाणपत्र
  • ५. मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त ना हरकत प्रमाणपत्र
  • ६. वास्तुविशारदचे नियुक्ती पत्र.
  • ७. जमीन मालक आणि विकासक किंवा मुखत्यार यांच्यामधील करारनामा.

सोशल क्लब

मी एक सोशल क्लब / कार्ड्स रूम सुरू करू इच्छित आहे. मला कोणते परवाने आवश्यक आहेत?

आपणास जागेचा परवाना आणि खेळ परवाना आवश्यक आहेत.

दूरचित्रवाणी रंगमंच

मी एक दूरचित्रवाणी रंगमंच (व्हिडीओ थिएटर) सुरू करू इच्छितो. त्यासाठी कोण कोणत्या परवान्याची आवश्यकता आहे ?

आपणास जागा परवाना आणि तिकीट विक्री परवाना आवश्यक आहे.

कोणते प्राधिकरण हा परवाना जारी करीत आहे?

जागा परवाना आणि तिकीट विक्री परवाना हे पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालय कडून देण्यात येतात, खेळ परवाना विभागीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडून दिले जातात.

तात्पूरता सर्कस परवाना पाहिजे असल्यास कोणती कार्यपध्दती आहे?

लिखित स्वरुपातील अर्जासोबत न्यायालय मुंद्राक शुल्क रूं ५/- जोडून दयावा. खालील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतीसह अर्ज सादर करावा:

  • १. जमीनमालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
  • २. वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र
  • ३. अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ४. विद्युत निरीक्षकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ५. महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र
  • ६. दुरध्वनी असल्यास एमटीएनएलच्या कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र.
  • ७. जिल्हाधिकारी यांचे कडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • ८. प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९६० प्रमाणे देखरेख करण्यासाठी अर्जदाराने हमीपत्र
  • ९. सर्कसचे आयोजन कोठे होणार आहे त्या ठिकाणाचा तपशील दर्शविणारा नकाशा.
  • १०. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र

अशा ना हरकत प्रमाणपत्राकरिता मी काय करावे?

आपण विहित नमुन्यात अर्जासोबत न्यायालय मुंद्राक शुल्क रूं ५/- जोडून दयावा.

  • १. प्रस्तावित स्थळाची परिमाणे परिमितीपासून ७५ मीटरच्या परिसरात आसपासच्या सभोवताली, रस्ते व इमारती दर्शवितात. शाळा, रुग्णालये, मंदिरे किंवा इतर तत्सम स्थाने स्पष्टपणे या योजनेत दर्शविलेल्या पाहिजेत. (३ संच)
  • २. बिगरशेती जमिनीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र.
  • ३. मालमत्ता कार्ड.
  • ४. वास्तुविशारद चे नियुक्ती पत्र.
  • ५. जमीन मालक आणि विकासक किंवा मुखत्यार यांच्यातील करार.
  • ६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इमारत प्रस्ताव विभाग यांना सादर केलेल्या अर्जांची प्रतिलिपी त्यांच्या वक्तव्यांसह.

कोणता प्राधिकरण हा परवाना जारी करीत आहे?(ध्वनीक्षेपक कंत्राटदार परवाना)

परवाना पोलिस आयुक्त कार्यालयाने जारी केला आहे

पारपत्र अर्ज कोठे उपलब्ध आहे?

पासपोर्टसाठी अर्ज www.passportindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आपण ते ऑनलाइन भरू शकता.

याकरिता किती वेळ लागेल?

यास पाच महिने कालावधी लागेल कारण:

  • १. प्रस्तावित जागेचे प्रस्तावाचे तपशीलांसह फळ्यावर प्रदर्शित करुन आणि तीन स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रकाशित करून सार्वजनिक सदस्यांना आक्षेप घेण्यास आमंत्रित केले जाईल.
  • २. स्थानिक पोलीस ठाण्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चौकशी करण्यात येईल.
  • ३. वाहतूक विभागाकडून रहदारीचे दृष्टीने अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल.
  • ४. उपरोक्त प्रक्रियेची पूर्तता केल्या नंतर निर्णय घेतला जाईल आणि ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केला जाईल.

ऑफ-कोर्स बेटिंग सेंटरला परवाना मिळण्यासाठी शुल्क किती आहे?

"जागेचे परवाना शुल्क:- रुपये २,०००/- तिकीट विक्री परवाना शुल्क रु. १००/-"

मनोरंजन / जल उद्यानासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यानंतर कोणत्या प्रकारची कार्यप्रणाली वापरली जाते?

पुढील प्रक्रिया अनुसरण करणे आवश्यक आहे

  • १. लोकांकडून आक्षेप आमंत्रित करण्यासाठी, जर असेल तर, अर्जदार यांना निर्देशित केले आहे की, - अ. प्रस्तावित जागेवर एक सूचनाफलक प्रदर्शित करा. ब. ३ वर्तमानपत्रात एक जाहिरात प्रकाशित करा.
  • २. अनुप्रयोगासह योजनांचा एक संच स्थानिक पोलिस अधिकार्यांना त्यांच्या वक्तव्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था पहाण्यासाठी पाठविण्यात यावा.
  • ३. अर्जासोबतच्या योजनांचा एक संच वाहतूक शाखेकडे वाहतुकीच्या दृष्टिकोना संदर्भ मुद्द्याकरिता पाठविला जावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, परवाना प्राधिकरण अर्जावर निर्णय घेईल आणि त्यानुसार अर्जदाराला सूचित केले जाईल.

नवीन शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी किती कालावधी लागतो?

नवीन शस्त्र परवाना प्राप्त करण्यासाठी किमान दोन महिने लागतील.

वरील प्रस्तावांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी काय आवश्यकता आहेत?

जर शासनाने नियम आणि विनियमाचे प्रस्ताव पारित केले तर त्यावर रु १५०/- च्या न्यायालयीन शुल्क असलेला मुद्रांक जोडून अर्ज करा आणि खालील कागदपत्रांसह सादर करा.

  • १. आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र
  • २. भागीदारी करार ची प्रत, भागीदारी फर्म असल्यास
  • ३. भाडे भाडेपट्टीवर असल्यास जागा भाडे पावती.
  • ४. चालू वर्षाच्या आगविरोधी उपकरणाचे बिल.
  • ५. मालकीचे कागदपत्रे, जर परिसर अर्जदार यांच्या मालकीचा असेल तर
  • ६. इमारती मध्ये रहिवासी असतील तर मालकाचे किंवा सोसायटीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र.
  • ७. व्यवस्थापक / संचालक, कर्मचा-यांचे नाव, पत्ता आणि इतर तपशील फर्मच्या पत्रव्यवहारावर स्वतंत्रपणे प्रदान करणे.
  • ८. आस्थापना एक कंपनी असेल तर अधिसंघ संस्थापना लेख सादर करावा.
  • ९. परवान्याच्या प्राधिकरणाने वर दिलेल्या परवान्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आणि प्राप्त करण्याकरिता अर्जदाराने अधिकृत केलेल्या ठरावाची प्रत
  • १०. इंटरनेट सेवा प्रदाता यांना प्रदान केलेल्या वर्तमान देयकाची प्रत अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
  • ११. सायबर कॅफे परवानाविषयक नियमांतर्गत पोलिसांनी जारी केलेल्या सायबर कॅफे परवानाच्या आधारावर, कोणतेही परवानेधारक कोणत्याही सरकारी किंवा गैर-सरकारी अधिकार्याविरूद्ध जे काही स्वरुपचे कोणतेही दावे करणार नाहीत

कोणते प्राधिकरण हा परवाना जारी करीत आहे?

जागेचा परवाना आणि तिकीट विक्री परवाना ही पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयातर्फे दिले जाते. खेळ परवाना विभागीय सहाय्यक पोलिस आयुक्त यांच्या कार्यालयाने जारी केला आहे.

नोंदणी प्रमाणपत्र कुठे दिले जाते?

दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये परवाना आवश्यक नाही.

खुल्या मैदानावर आयोजित कार्यक्रमांसाठी तात्पुरता परवाना मिळविण्यासाठी किती दिवस लागतील?

प्रक्रियेस सुमारे १५ दिवस लागतील.