Miscellaneous


Date Title Info
१२-एप्रिल-२०२४ विधी अधिकारी यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासंदर्भात निवड मंडळाचा निकाल दि १२-०४-२०२४ PDF view
०७-फेब्रुवारी-२०२४ विधी अधिकारी पद अर्जाच्या अनुषंगाने मूळ कागदपत्राची तपासणी व मुलाखतीबाबत - २०२३ PDF view
२५-जानेवारी-२०२४ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत PDF view
१८-जानेवारी-२०२४ विधी अधिकारी पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासंबंधी लेखी परीक्षा - २०२३ PDF view
०५-जानेवारी-२०२४ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेच्या लाभांबाबत. PDF view
३०-डिसेंबर-२०२३ वरळी पोलीस ठाणे तर्फे इसम नामे सागर संजय सपकाळ उर्फ ढाकल्या वय 28 वर्ष,रा.ठि बी.डी.डी चाळ नंबर 01,रूम नंबर 61,जी.एम भोसले मार्ग, वरळी मुंबई 18 याच्या विरोधात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 57 अन्वये 06 महिने कालावधी करता मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर हद्दपार केले.नमुद इसमाचा हद्दपार आदेश क्रमांक P.C.B ऑफिस येथून प्राप्त करून त्या सिन आॅफ करण्याची तजविज ठेवली आहे. PDF view
३१-ऑक्टोबर-२०२३ जाहिरात - विधी अधिकारी पदभरती (कंत्राटी)-२०२३ दि. ३१-१०-२०२३ PDF view
२१-जुलै-२०२३ जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागु होण्याबाबत PDF view
२१-जून-२०२३ निवृत्तीविषयक लाभ व अंतिम भविष्य निर्वाह निधी यांमधील विहित नमुन्यातील कागदपत्रे दि :-२१-०६-२०२३ PDF view
११-ऑगस्ट-२०२२ रविवार मार्गिका पुस्तिका ०१ PDF view
१३-जुलै-२०२२ विधी सल्लागार पद लेखी परीक्षा व मुलाखत २०२२ PDF view
१३-जुलै-२०२२ विधी अधिकारी गट-अ पद लेखी परीक्षा व मुलाखत २०२२ PDF view
०८-एप्रिल-२०२१ अत्यावश्यक सेवेच्या प्रवासाकरीता पास मिळणेकरीता आवेदन पत्र PDF view
३०-डिसेंबर-२०१९ जाहिरात तज्ञ सल्लागार PDF view
३०-डिसेंबर-२०१९ जाहिरात विधी अधिकारी २०२० PDF view
२७-ऑक्टोबर-२०१९ खाजगी सुरक्षा रक्षक अस्थापनांना प्रदान केलेले परवाने यादी. PDF view
२४-सप्टेंबर-२०१९ २८ सप्टेंबर हा दिवस "आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन" म्हणून साजरा करणेबाबत. PDF view
०३-सप्टेंबर-२०१९ Traffic Advisory and Ganpati Immersion Route Maps, 2019 PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ पशु कल्याण अधिकारी यादी PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (नोकरीत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (कुटुंब मर्यादा प्रमाणपत्र) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (परिशिष्ट एक) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (परतावा अर्ज) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज ( प्रतिपादन तपाससूची जमा करण्याबाबत) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज ( फॉर्म " ड ") PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (फॉर्म " क ") PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (फॉर्म " ब ") PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (फॉर्म " अ ") PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (वास्तव्य प्रमाणपत्र) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रूग्णालय फॉर्म (अति-आवश्यक प्रमाणपत्र) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - निवृत्तिवेतनधारक (पेन्शनर) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - नवीन सदस्य पडताळणी पत्र PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना- आजारांची यादी PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटलची यादी (मुंबई) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटलची यादी (महाराष्ट्र) PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना ओळखपत्राबाबत PDF view
०१-जानेवारी-२०१८ मुंबई पोलीस जिमखाना सभासदत्व फॉर्म PDF view