स्थानिक सशस्त्र पोलीस दल

About Us


अपर पोलीस आयुक्त हे सशस्त्र पोलीस दलाचे प्रभारी आहेत. अपर पोलीस आयुक्त, सशस्त्र पोलीस यांचे कार्यालय नायगाव, दादर (पूर्व), मुंबई -४०००१४ येथे स्थित आहे.

मुंबई पोलीसचे सशस्त्र पोलीस दलाचे एकूण ५ सशस्त्र पोलीस मुख्यालये खाली नमूद केलेल्या खालील ठिकाणी स्थित आहेत

सशस्त्र पोलीस मुख्यालये
पत्ता
सशस्त्र पोलीस - १ / दं.नि.प. नायगांव, दादर (पूर्व), मुंबई ४०००१४
सशस्त्र पोलीस - 2 ताडदेव, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई ४०००१८
सशस्त्र पोलीस - ३ वरळी पोलीस कॅम्प, वरळी, मुंबई ४०००३०
सशस्त्र पोलीस – ४ मरोळ पोलीस कॅम्प, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००५९
सशस्त्र पोलीस - ५ कोळे कल्याण, कालिना, मुंबई ४०००५५

 

प्रत्येक सशस्त्र पोलीस मुख्यालयाचे नेतृत्व पोलीस उप आयुक्त करतात. पोलीस उप आयुक्तांचे कार्यालय त्यांच्या संबंधित मुख्यालयात आहेत.

सशस्र पोलीस मुख्यालय येथील विविध प्रशिक्षणे

प्रशिक्षणे
कालावधी
परिविक्षाधीन पोलीस अधिकारी प्रशिक्षण एक महिना
रिफ्रेशर प्रशिक्षण पंधरा दिवस
रिव्हॉल्वर प्रशिक्षण एक आठवडा
रिव्हीजन प्रशिक्षण तीन दिवस
ऑल वेपन प्रशिक्षण पंधरा दिवस

 

पोलीस शिपाई भरती प्रशिक्षणांसह गॅस शील्ड, ग्रेनेड प्रशिक्षण देखील आयोजित केले जाते.