Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
३० - सप्टेंबर - २०२३ पो.उ.आ. अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, मुंबई पोलीस वार्तापत्र, दि.३०/०९/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२३ पो.उ.आ. अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.२८/०९/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२३ पो.उप-आयुक्त दक्षिण वाहतूक विभाग कार्यालय यांचे वार्तापत्र दि. २८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२९ - सप्टेंबर - २०२३ स्वच्छतेकरिता श्रमदान कार्यक्रम चे आयोजन बाबत वार्तापत्र दि : २९/०९/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२७ - सप्टेंबर - २०२३ अनंत चतुर्दशी आणि ईद-ए-मिलाद बाबत बंदोबस्त वार्तापत्र दि. १७-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - सप्टेंबर - २०२३ खंडणी विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.२६/०९/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - सप्टेंबर - २०२३ कक्ष ०५, पो.उ.आ. प्रकटीकरण कार्यालय, गु.अ. वि., मुंबई, दि.२६/०९/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - सप्टेंबर - २०२३ गुन्हे शाखा,मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.२३/०९/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उपआयुक्त (अभियान) कार्यालय यांचे वार्तापत्र दि. २३/०९/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - सप्टेंबर - २०२३ मानखुर्द पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २१-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - सप्टेंबर - २०२३ नेहरू नगर पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २१-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - सप्टेंबर - २०२३ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, वांद्रे युनिट, गुन्हे शाखा दि.२१/०९/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - सप्टेंबर - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, वाहतुक कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २०-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, वाहतुक कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. १८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, वाहतुक कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. १८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. १८-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०२३ सायबर गुन्ह्याबाबत वार्तापत्र दि. १८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१७ - सप्टेंबर - २०२३ गुन्हे शाखा कक्ष ०९ यांचे वार्तापत्र दि:- १७-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१६ - सप्टेंबर - २०२३ तक्रार निवारण दिन दि. १६-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१६ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. १५-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१६ - सप्टेंबर - २०२३ कक्ष-१२ गु.प्र.शा. गु.अ.वि, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १६-०९-२०२३ कक्ष-१२ PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२३ एम.आय.डी.सी पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. १५-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२३ साकीनाका पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १५-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. १५-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१४ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ ०१ यांचे वार्तापत्र दि:- १४/०९/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१३ - सप्टेंबर - २०२३ पो.उ.आ. अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.१३/०९/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१३ - सप्टेंबर - २०२३ पो.उ.आ. अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.१३/०९/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
११ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. ११/०९ /२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - सप्टेंबर - २०२३ निवार, दि.०९/०९/२०२३ रोजी झालेल्या महिला व ज्येष्ठ नागरीक तक्रारदार यांचे तक्रार निवारण दिनाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - सप्टेंबर - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, वाहतुक कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. ०९-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. ०९-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. ०९-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - सप्टेंबर - २०२३ पो.उप-आयुक्त दक्षिण वाहतूक विभाग कार्यालय यांचे वार्तापत्र दि. ०८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - सप्टेंबर - २०२३ चिंतामणी गणपती - मुंबई पोलीस वाहतूक नियोजन वार्तापत्र दि. ०८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०८ - सप्टेंबर - २०२३ जमावबंदी आदेश दि. ०८-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०७ - सप्टेंबर - २०२३ पो.उ.आ. परिमंडळ ०३ कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.०७/०९/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०२३ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, घाटकोपर विभाग यांची २८ लाख किंमतीचे एम.डी (मेफेड्रॉम) सह ०२ अटकेत दि. ०६-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई प्रतिबंधात्मक आदेश दि. ०५-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. ०४ /०९ /२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०२३ गुन्हे शाखा कक्ष ०५ यांचे वार्तापत्र दि:-०४ -०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०२३ मानखुर्द पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०३ - सप्टेंबर - २०२३ साकीनाका पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०३-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - सप्टेंबर - २०२३ गुन्हे शाखा कक्ष ०७ यांचे वार्तापत्र दि:-०२-०९-२०२३ गुन्हे शाखा PDF view
०२ - सप्टेंबर - २०२३ तक्रार निवारण दिन दि. ०२-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - सप्टेंबर - २०२३ मुलुंड पोलीस ठाणे, परिमंडळ-०७ यांचे वार्तापत्र दि. ०२-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - सप्टेंबर - २०२३ सांताक्रुझ पोलीस ठाणे, परिमंडळ-०९ यांचे वार्तापत्र दि. ०२-०९-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०२३ कक्ष-०७, पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण), गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि- ०१-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०२३ कक्ष-०९, पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण), गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि- ०१-०९-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२३ पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय व वाहतूक), वरळी, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ३१-०८-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२३ अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (वाहतूक) कार्यालय यांचे नो पार्किंग कायमस्वरूपी अधिसूचना आदेश.दि. ३१-०८-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view