Police Recruitment


Date Title Recruitment for Post Info
१७-जुलै-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२२-२३ मैदानी चाचणी व शारिरीक मोजमाप प्रक्रियेबाबतचे सुधारीत वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२२-२३ PDF view
१५-जुलै-२०२४ मैदानी चाचणी व शारिरीक मोजमाप प्रक्रियेबाबतचे वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२२-२३ PDF view
१५-जुलै-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार अंतिम निवड यादीत समाविष्ट झाल्याने, त्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीस बोलवण्यासाठी अंतिम संधी देणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१५-जुलै-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती २०२१ प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार अंतिम निवड यादीत समाविष्ट झाल्याने, त्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीस बोलवण्यासाठी अंतिम संधी देणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
२०-जून-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार अंतिम निवड यादीत समाविष्ट झाल्याने, त्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
२०-जून-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार अंतिम निवड यादीत समाविष्ट झाल्याने, त्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०५-जून-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2021 वैद्यकीय तपासणीसाठी पत्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी दी :-०५-०६-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०४-जून-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ वैद्यकीय तपासणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ PDF view
०४-जून-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ वैद्यकीय तपासणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०४-जून-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ PDF view
१५-मे-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२२ - २३ सन २०२२-२३ पोलीस शिपाई भरतीमध्ये एकापेक्षा जास्त आवेदन अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी हमीपत्र देणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२२ - २३ PDF view
०९-मे-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२२ - २३ सन २०२२-२३ पोलीस शिपाई भरतीमध्ये एकापेक्षा जास्त आवेदन अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी हमीपत्र देणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२२ - २३ PDF view
१२-एप्रिल-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ पोलीस शिपाई पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांची निवड रद्द करण्याबाबत दि. १२-०४-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२४-एप्रिल-२०२४ मुंबई पोलिस शिपाई व पोलिस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ मुंबई पोलिस शिपाई व पोलिस शिपाई (चालक) पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवार नियुक्तीसाठी वारंवार गैरहजर राहिल्याने त्यांची अंतिम निवड यादीतील निवड रद्द करण्याबाबत दि २४-०४-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२४-एप्रिल-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलिस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलिस शिपाई (चालक) पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवार वैद्यकीय चाचणीसाठी गैरहजर राहिल्याने त्यांची अंतिम निवड यादीतील निवड रद्द करण्याबाबत दि २४-०४-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
१२-एप्रिल-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांची निवड त्यांच्या विनंतीवरून रद्द करण्याबाबत दि १२-०४-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
१२-एप्रिल-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)भरती - २०२१ पोलीस शिपाई पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांची निवड रद्द करण्याबाबत दि १२-०४-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०४-एप्रिल-२०२४ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ PDF view
०४-एप्रिल-२०२४ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ PDF view
०४-एप्रिल-२०२४ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ PDF view
०४-एप्रिल-२०२४ वैद्यकीय तपासणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
०४-एप्रिल-२०२४ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
०४-एप्रिल-२०२४ वैद्यकीय तपासणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
२६-मार्च-२०२४ पोलीस भरती - २०२३ आवेदन अर्ज भरण्याची अंतिम दिनांक वाढविण्याबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२३ PDF view
२६-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती (चालक)- २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी दि : २६-०३-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२६-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत दि : २६-०३-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२१-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी . दि. २१-०२-२०२४. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२१-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. दि.२१-०२-२०२४. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
११-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ शुद्धिपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती 2021 नियुक्ती आदेश प्रदान करणेबाबत दि :-०९-०३-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०९-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 नियुक्ती आदेश प्रदान करणेबाबत दि:- ०९-०३-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०४-मार्च-२०२४ कारागृह दक्षिण विभाग मुंबई कारागृह शिपाई भरती -२०२२-२३ रिक्त पदांची संक्षिप्त जाहिरात दि:- ०४-०३-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती PDF view
०४-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२२-२३ पोलीस शिपाई रिक्त पदांची संक्षिप्त जाहिरात दि:- ०४-०३-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२२-२३ PDF view
०१-मार्च-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती २०२२-२३ जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती PDF view
२६-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत.दत्त २६-०२-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२६-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२१-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०८-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई/ पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती - २०२१. वैद्यकीय चाचणीस गैरहजर असलेल्या उमेदवारांना वैद्यकीय चाचणीसाठी अंतिम संधी देणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई/ पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती - २०२१. PDF view
०२-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०२-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०२-फेब्रुवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ अंतिम प्रतीक्षा यादीमध्ये सामाविष्ट असलेल्या उमेदवारांची मूळ प्रमाणपत्र परत देणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२०-जानेवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. दि :- २०/०१/२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२०-जानेवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. दि :- २०/०१/२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
१८-जानेवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्त आदेश देण्याबाबत दि:- १८-०१-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
१६-जानेवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. दि :- १६/०१/२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०९-जानेवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. दि :- ०९/०१/२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ PDF view
०४-जानेवारी-२०२४ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२२-डिसेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
१९-डिसेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती - २०२१ दिनांक २५.०९.२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम निवड यादीत समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीसह वैद्यकीय तपासणी बाबत.. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
१८-डिसेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ अंतिम प्रतिक्षा यादीबाबतचे शुध्दीपत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१८-डिसेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ सुधारीत अंतिम प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०४-डिसेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ अंतिम प्रतीक्षा यादीबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०४-डिसेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ अंतिम प्रतीक्षा यादीबाबत मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
०६-नोव्हेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०३-नोव्हेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
२७-ऑक्टोबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ - वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
२५-ऑक्टोबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ - वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
२३-ऑक्टोबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ - वैद्यकीय तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
२१-ऑक्टोबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 वैद्यकीय चाचणीचे वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१०-ऑक्टोबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ - दि:- १६/१०/२०२३ ते १९/१०/२०२३ या कालावधीमध्ये घेण्यात येणाऱ्या वैद्यकिय चाचणीचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०४-ऑक्टोबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ ची सुधारित अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ कागदपत्र पडताळणी दि :- ०३/१०/२०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता नायगाव पोलीस मुख्यालय, संकुल हॉल, नायगाव, मुंबई मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२७-सप्टेंबर-२०२३ विषय खालील प्रमाणे आहे मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यासाठी दिनांक २९/०९/२०२३ ऐवजी ०३/१०/२०२३ रोजी बोलविण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२६-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ करिता पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश प्रदान करणे बाबत मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२५-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ अंतिम निवड यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
१८-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ ची निवड यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१४-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 पोलीस शिपाई पदावर अस्थाई व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत.दि:- १४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१४-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 सुधारित अंतरिम निवड यादीतील कागदपत्र पडताळणी झालेल्या वैद्यकीय चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.दि:- १४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१४-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 च्या कागदपत्र पडताळणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक.दि:- १४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१३-सप्टेंबर-२०२३ पोलीस शिपाई चालक पदाच्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना एक शेवटची संधी म्हणून दिनांक १६.०९.२०२३ रोजी कागदपत्र पडताळणी करिता बोलाविण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
०६-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - कागदपत्र पडताळणी अधीन राहून पात्र ठरलेल्या २८ उमेदवारांची अंतिम निवड यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०६-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) पदाची निवड यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०६-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - निवड यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०५-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - अंतिम निवड यादीत समाविष्ठ झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकिय चाचणी घेण्याबाबतचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
०१-सप्टेंबर-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ कागदपत्र पडताळणीकरिता हजर राहणेबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०१-सप्टेंबर-२०२३ विषय :- मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ च्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता हजर राहणेकरिता संधी दिले बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
३१-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - 2021 च्या कागदपत्र पडताळणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत.दि-३१-०८-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
३०-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ च्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता संधी दिले बाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
२९-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई/पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ अंतरिम निवड/प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई आणि शिपाई चालक PDF view
२६-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ चे कागदपत्र पडताळणीचे सुधारित वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२६-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ च्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता संधी दिले बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२६-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ चे कागदपत्र पडताळणीचे सुधारित वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२३-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ - पोलीस शिपाई पदाची कागदपत्र पडताळणीबाबतचे वेळापत्रक, दि. २३/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२२-ऑगस्ट-२०२३ पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 च्या प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांच्या समांतर आरक्षणामध्ये (Selection Category) बदलबाबतचे शुद्धिपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
१७-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ - पोलीस शिपाई पदाची कागदपत्र पडताळणी करणेबाबत, दि:- १७/०८/२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१२-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक ) २०२१ कागदपत्र पडताळणीबाबत दि. १२-०८-२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ PDF view
११-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम प्रतीक्षा यादी दि:-११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ PDF view
११-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम निवड यादी दि:- ११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ PDF view
११-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम प्रतीक्षा यादी दि:-११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ PDF view
११-ऑगस्ट-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम निवड यादी दि:- ११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ PDF view
१९-जुलै-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ दि. २०/०७/२०२३ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
१८-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ अंतरिम निवडसुची व अंतरिम प्रतिक्षायादी आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१८-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती - २०२१ अंतरिम निवडसुची मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१७-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम प्रतीक्षासुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१७-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम निवडसुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१७-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती २०२१ लेखी परीक्षेचा गुणतक्त्यातील आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती - २०२१ PDF view
१७-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेचा गुणतक्त्यातील आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१५-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ - लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
१५-मे-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view