Police Recruitment - 2021


Date Title Recruitment for Post Info
२९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ दि. ०६/०४/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती (चालक)-२०२१ वाहन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ३१/०३/२०२३ रोजी मैदानी चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ३१ मार्च २०२३ मैदानी चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ पर्यंत (मरोळ )मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ पर्यंत (कालीना) मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२४ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१, वाहन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबतचे वार्तापत्र, दि. २४-०३-२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, दि. २७/०३/२०२३ ते ३१/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई - २०२१ दि.२१/०३/२०२३ रोजीची भरती प्रक्रिया रद्द झालेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मरोळ, मुंबई येथे दि. २०/०३/२०२३ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, कालिना, मुंबई येथे दि. २०/०३/२०२३ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, नायगाव, मुंबई येथे दि. २०/०३/२०२३ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) / मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ उमेदवारांकरीता सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) / मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ करिता आवेदन अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना मैदानी चाचणीचे प्रवेश पत्र मिळण्याबाबतचा एस. एम. एस प्राप्त न झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याकरिता मैदानी चाचणीसाठी नायगाव पोलीस मुख्यालय व मुंबई विद्यापीठ कलिना येथील उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०२ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ०१/०३/२०२३ ते १३/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०२ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ०१/०३/२०२३ ते १३/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस निरीक्षक (बँड मास्टर) भरती पदावर अस्थायी व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत - 2023 मुंबई पोलीस निरीक्षक (बँड मास्टर) भरती - 2023 PDF view
२७ - फेब्रुवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ शारिरीक मोजमाप व मैदानी चाचणीबाबत वेळापत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांक - ०१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती_२०२०-२०२१ PDF view
०६ - फेब्रुवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ शारीरिक मोजमाप मैदानी चाचणी शुद्धीपत्रक क्रमांक - १ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२५ - जानेवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती २०१९ दि :- ३०/०१/२०२३ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
०९ - जानेवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ " अंतरिम निवड यादी /अंतरिम प्रतिक्षा यादीबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
३० - डिसेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि :- ०३/०१/२०२३ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
१९ - डिसेंबर - २०२२ पोलीस कॉन्स्टेबल भरती-२०२१ - शुल्क भरणा तारीख वाढ दि. २१-१२-२०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
३० - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ : अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२०-२०२१ PDF view
२३ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ " अंतरिम प्रतिक्षा यादी शुध्दीपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई आणि मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती-२०१९ दि.१८/११/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत मुंबई पोलीस शिपाई व मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१४ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक) भरती २०१९ ची निवड सूची व्यपगत झाले बाबत ... मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 PDF view
०९ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि :- १०/११/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
०८ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०८ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२१ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ दि :-०१/११/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२१ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि :-०१/११/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१४ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 पुनर्वेद्यकीय चाचणी दि. 17 ऑक्टोबर 2022 मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, दि. १७/१०/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२९ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना दि. ०४/१०/२०२२ रोजी कागदपत्र पडताळणीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना दि. ३०/०९/२०२२ रोजी पुनर्वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, दि. ३०/०९/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२२ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना, दि. २२/०६/२०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२२ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना, दि. २२/०६/२०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
२१ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. २३/०९/२०२२ रोजी कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१९ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. २१/०९/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१३ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. १५/०९/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
३० - ऑगस्ट - २०२२ विधी सल्लागार पद निकाल, २०२२. विधी सल्लागार पद भरती २०२२. PDF view
३० - ऑगस्ट - २०२२ विधी अधिकारी गट-अ निकाल, २०२२. विधी अधिकारी गट-अ भरती २०२२. PDF view
२९ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती 2019 वैद्यकिय चाचणी 01 सप्टेंबर 2022 मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
२९ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019 वैद्यकिय चाचणी 01 सप्टेंबर 2022 मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२२ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर अस्थायी व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२२ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर अस्थायी व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. १८/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक १८/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. ०४/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२६ - जुलै - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक २९/०७/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२६ - जुलै - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. २९/०७/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०५ - जुलै - २०२२ मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल नियुक्ती संदर्भात उमेदवारांना सूचना - २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२४ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. २८/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२४ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, दि. २८/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१४ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९, दिनांक १६/०६/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०३ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ दि. ०७/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०३ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ०७/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२७ - मे - २०२२ विधी अधिकारी गट अ भरती २०२२. विधी अधिकारी गट अ भरती २०२२. PDF view
२७ - मे - २०२२ विधी सल्लागार पद भरती २०२२. विधी सल्लागार पद भरती २०२२. PDF view
१८ - मे - २०२२ मुंबई पोलीस भरती --२०१९ / पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती --२०१९ दि:- २३/०५/२०२२ , दि :- २५/०५/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजार राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस भरती --२०१९ / पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती --२०१९ PDF view
०९ - मे - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. १२/०५/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०६ - मे - २०२२ पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ एका पेक्षा जास्त घटकात आवेदन सादर केलेबाबत... मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
२८ - एप्रिल - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ०२/०५/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१३ - एप्रिल - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०१ - एप्रिल - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ०६-०४-२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२९ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ३१-०३-२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२५ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक ३०/०३/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२५ - मार्च - २०२२ पोलीस आयुक्त , मुंबई यांच्या आस्थापनेवर स्वीय सहायक पद करारपद्दतीने भरण्या संदर्भात निवड मंडळाचा निकाल दि :-२५/०३/२०२२ स्वीय सहायक PDF view
१७ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक २३/०३/२०२२ रोजी आयोजित वैद्यकीय चाचणीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१७ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९, दिनांक २१/०३/२०२२ रोजी पोलीस शिपाई पदी नियुक्तीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०४ - मार्च - २०२२ पोलीस आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवर स्वीय सहायक या पदाकरीता करारपद्धतीने नेमणूक करण्याबाबत. दि ०४-०३-२०२२ स्वीय सहायक PDF view
१६ - फेब्रुवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ दि. ३०/१०/२०२१ रोजी प्रसिद्ध अंतरिम प्रतीक्षा यादी शुद्धिपत्रक-०१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - जानेवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतरिम निवड यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०५ - जानेवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम प्रतीक्षा यादी (एकूण पदे -406) मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०५ - जानेवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम निवडसूची (एकूण पदे -1076) मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ नियुक्ती आदेश स्विकारण्याबाबत उमेदवारांना सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१८ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 अंतरिम गुणतक्ता दिनांक 18/12/2021 मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ अनाथ समांतर आरक्षण निकालाबाबतचे शुद्दीपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०४ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 गुणतक्ता शुद्धीपत्रक दि. ०४-१२-२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०१ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमाप कामकाज दिनांकामध्ये बदल मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२७ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी शुद्धिपत्रक दिं. २७/११/२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ PDF view
२६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कटऑफ मार्क्स मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ PDF view
२६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी, दि. २६/११/२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२४ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ जाहीर सूचना दि. २४-११-२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२४ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ आक्षेपांचे निराकरण दि. २४-११-२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२० - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ अंतरिम गुणतक्ता (मार्क लिस्ट), दि. २०/११/२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - 2019 लेखी परीक्षा आक्षेपांचे निराकरण मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
१४ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view