Frequently Asked Questions


Select Category to view FAQ


पोलीस परवाना प्राप्त करण्यापूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून एफ एल ३ परवाना प्राप्त करणे आवश्यक आहे काय?

दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये पोलीस परवाना आवश्यक नाही.

उक्त व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी काय आवश्यकता आहे?

आपल्याला आपल्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

 • १) खेळ खेळण्यासाठी पूल टेबल कसा ठेवला जाईल त्या ठिकाणाचे तपशील दर्शविणारा नकाशा. अग्निशमन उपकरणाच्या स्थानासह प्रवेश / बाहेर पडा व वायुवीजन क्षेत्र (खिडकी) नकाशा मध्ये सूचित केले जावे. वास्तुविद्याविशारद द्वारा प्रमाणित केलेल्या योजनेची प्रत
 • २) प्रस्तावित जागेचे भौगोलिक ठिकाण (प्रस्तावित इमारत/जागेसह सडक मार्ग दर्शविणारा असावा, उदा. पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण बाजूंवर) दर्शविणारी योजना वास्तुशास्त्रज्ञ ची नोंदणी त्याच्या प्रति स्वाक्षरी द्वारे काढली पाहिजे.
 • ३)प्रस्तावित परिसरात अग्निशमन यंत्रणा बसविल्याचे प्रमाणपत्र किंवा पावती.
 • ४) इमारतीचे मालकी / शीर्षक / अधिकार दाखविणारे कागदपत्र (मालकीचे / भाडेतत्त्वावर / भाड्याने दिलेला).
 • ५)जर जागा भाड्याने दिली असेल, तर संबंधित घरमालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल की, उक्त उपक्रमांची सुरू करण्याबद्दल त्याला कोणतीही हरकत नाही.
 • ६) अग्निशामक विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ७)मुंबई महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
 • ८) जर दूरध्वनी असेल, तर एमटीएनएल कार्यालयातून प्रमाणपत्र.
 • ९) विद्युत निरिक्षकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र.

खुले मैदानांवर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी तात्पुरत्या परवान्यासाठी शुल्क किती आहे?

ना हरकत प्रमाणपत्र ५० रुपये, तिकिट विक्री शुल्क रु. ५०, जागा परवाना फी रु. ५००, खेळ परवाना शुल्क (पोलीस दलातील सहाय्यक आयुक्त यांच्याद्वारे संकलित करणे.) ध्वनिक्षेपक परवाना शुल्क (संबंधित पोलीस ठाणे द्वारे संकलित करणे) (शुल्कानुसार आणि कार्यक्रमाच्या कालावधीनुसार शुल्क वेगवेगळी असू शकते)

याप्रक्रीये करिता किती वेळ लागेल?

याप्रक्रीये करिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल.

अर्जाचा नमुना मला कुठे भेटु मिळेल ?

आपण चित्रपट शाखेतून अर्ज प्राप्त करू शकता किंवा आपण ते ऑनलाईन प्राप्त करू शकता.

अर्जाचा नमुना मला कुठे मिळू शकेल ?

आपण चित्रपट शाखेतून अर्ज प्राप्त करू शकता किंवा आपण ऑनलाईन प्राप्त करू शकता.

सदर व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी काय आवश्यकता आहे?

आपल्याला आपल्या अर्जासह खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील

 • १- खेळ खेळण्यासाठी बोलिंग अले जेथे असेल अशा ठिकाणांची माहिती दर्शविणारा एक योजना (नकाशा). नकाशामध्ये लेनची संख्यादेखील दर्शवली पाहिजे.
 • २- प्रस्तावित स्थानाचे भौगोलिक ठिकाण योजना वास्तुविशारद निबंधक यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह काढणे आवश्यक आहे. (प्रस्तावित जागेस जोडणारा मार्ग इमारत / दर्शवावे, उदा. पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण बाजूंवर दर्शविणारा रस्ता)
 • ३-प्रस्तावित परिसरात स्थापित अग्निशामक उपकरणांचे प्रमाणपत्र किंवा पावती.
 • ४- इमारतीचे मालकी / शीर्षक / अधिकार दाखवणारे कागदपत्र (मालकीचे / भाडेतत्त्वावर / भाड्याने दिलेली)
 • ५- जर जागा भाड्याने दिली असेल, तर संबंधित घरमालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि असे सांगितले आहे की, उपक्रमांची सुरूवात करण्यासाठी कोणतीही आक्षेप नाही.
 • ६-अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ७- मुंबई महानगरपालिकेने दिलेले आरोग्य प्रमाणपत्र
 • ८- दुरध्वनी असल्यास एमटीएनएलच्या कार्यालयाकडून एक प्रमाणपत्र.
 • ९-विद्युत निरीक्षकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र
 • १०. बोलिंग अलेची संख्या
 • ११. जुगार खेळण्यास बाब नाही याचा हमी पत्र.

सर्कससाठी परवाना मिळविण्यासाठी किती दिवस लागतात?

सर्कससाठी परवाना प्राप्त करण्यासाठी १५ ते २० दिवस लागतात.

या करिता किती कालावधी लागेल?

याकरिता एक महिन्याचा कालावधी लागेल

परवाना प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकता काय आहेत?

आपल्या अर्जासह खालील कागदपत्रे सादर करा:

 • १. वायरमॅनचे प्रमाणपत्र (सरकारी मान्यताप्राप्त).
 • २. वायरमॅनचा परवाना.
 • ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
 • ४. शिधापत्राची छायांकित प्रत.
 • ५. निवडणूक ओळखपत्र
 • ६. वीज देयक
 • ७. इमारतीचे मालकी / शीर्षक / अधिकार दाखवणारे दस्तऐवज (स्वत: / भाडेपट्टी / भाडे).
 • ८. जर जागा भाड्याने दिलेली असेल तर, ध्वनीक्षेपक उपकरण ठेवण्यासाठी कोणतीही हरकत नसल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीने जमीनदार यांना योग्यरित्या सादर करणे आवश्यक आहे.

पोलीस पडताळणीकरीता किती दिवसांचा कालावधी लागतो?

पारपत्र अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस पडताळणी प्रक्रीया पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास साधारण ३ आठवडे लागतात.

कोणत्या कायद्यानुसार परवाना आवश्यक आहे?

महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) नियम १९६६.

मनोरंजन / जल उद्यान तयार करण्याच्या परवानगीवर प्रक्रिया करण्यासाठी किती वेळ लागतो?

या प्रक्रियेकरिता किमान १ (एक) महिना वेळ आवश्यक आहे

शस्त्र परवाना नूतनीकरण कसे करता येते?

नूतनीकरणास उशीर झालेला नसेल, तर अर्ज हा न्यायालय मुद्रांक शुल्क रूं. ५ सोबत जोडून सादर करावा. नागरी सुविधा केंद्र येथे तपासणीसाठी शस्त्र आणि परवाना सादर करा. नूतनीकरणाचे शुल्क भरावे. नूतनीकरण ताबडतोब होईल.

सायबर कॅफे

सायबर कॅफे परवाना शुल्क काय आहे?

सायबर कॅफे परवान्यासाठी आवश्यक शुल्क रु. ६००/- प्रति संगणक असा आहे, म्हणजे तीन वर्षे करिता शुल्क रु. १८००/- प्रती संगणक असा असेल.

सदर उद्योग चालू करण्याकरीता कोणकोणत्या गोष्टींची गरज आहे?

आपल्या अर्जासह खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील :

 • १- जिथे गो-कार्ट खेळला जाणार आहे त्या परिसराची माहिती दर्शविणारी एक नकाशा.नकाशाने गल्ल्यांची माहिती देखील दर्शवली पाहिजे.
 • २- प्रस्तावित स्थानाचे भौगोलिक ठिकाण (प्रस्तावित स्थानास जोडणारा रस्ता मार्गनिर्धारण / पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण बाजूवर दर्शविणारा रस्ता) वास्तुविशारद निबंधक यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह काढणे आवश्यक आहे.
 • ३- प्रस्तावित परिसरात स्थापित अग्निशामक उपकरणांचे प्रमाणपत्र किंवा पावती.
 • ४- इमारतीचे मालकी / शीर्षक / अधिकार दाखवणारे कागदपत्र (मालकीचे / भाडेतत्त्वावर / भाड्याने दिलेली)
 • ५- जर सदर जागा भाडयाने घेण्यात आलेली असेल तर त्या जागेवर अशा प्रकारे उपक्रम सुरू करण्याबाबत काहीही हरकत नसल्याबाबत जागेच्या मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ६- अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ७- बृहन्मुंबई महानगर पालिकेतील आरोग्य विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ८- दुरध्वनी असेल तर महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कार्यालयाचे प्रमाणपत्र.
 • ९- विदयुत निरीक्षकाचे विदयुतसंच मांडणी प्रमाणपत्र.
 • १०- एकूण गाड्यांची संख्या.
 • ११- जुगार साधने स्थापित न करण्याबद्दल हमीपत्र.

पोलीस विभागाकडून हॉटेल आस्थापनांना कोणकोणते परवाने दिले जातात?

ऑर्केस्ट्रा, डी. जे. संगीत, गझल, इ. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाकरिता जागेचा परवाना दिला जातो.

माझ्याकडे सध्या सर्व आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. मी त्यांना नंतर सादर करू शकेन का?

हे सर्व दस्तऐवज सादर करत नाही, तोपर्यंत आपल्या अर्जावर प्रक्रिया केली जाणार नाही; आपण अपूर्ण अर्ज सादर करून व्यवसाय सुरू करू शकत नाही.

अर्ज सादर केल्यानंतर, खुल्या मैदानावर होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी परवाना प्राप्त करण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबली जाईल ?

चौकशीसाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात अर्ज पाठविला जाईल. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल आणि अर्जदार यांना त्यानुसार सूचित केले जाईल.

कोणत्या कायद्यानुसार परवाना आवश्यक आहे?

महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) नियम १९६६.

परवाना मिळण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

आपल्याला आपल्या अर्जासह खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील

 • १. जागेचा नकाशा वास्तुविशारदाकडून प्रमाणित असावा.
 • २. अग्निशमन दलाकडून जारी केलेले ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ३. विद्युत निरीक्षकाने दिलेले प्रमाणपत्र
 • ४. दुरध्वनी विनिमय केंद्राद्वारे दुरध्वनी संच सुस्थितीत असल्याबाबत जारी केलेले प्रमाणपत्र
 • ५. इमारतीच्या मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र / मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ६. मुंबई महानगरपालिकेने दिलेले आरोग्य प्रमाणपत्र
 • ७. सार्वजनिक विश्वस्त संस्था/धर्मदाय आयुक्ताने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र
 • ८. सदस्यांची नावे, वय आणि पत्ता यांची यादी
 • ९. समितीचे सदस्य, नावे, वय आणि पत्ता यांची यादी
 • १०. मेमोरँडम अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन
 • ११. मुंबई महानगरपालिकेने दिलेला आस्थापना परवाना ( जर परिसरात खाद्यगृह अस( जर परिसरात खाद्यगृह असल्यास )
 • १२. सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयाद्वारे जारी करण्यात आलेले नोंदणी प्रमाणपत्र ( जर परिसरात खाद्यगृह असल्यास )
 • १३.क्लबच्या बांधकामासाठी मा. पोलीस आयुक्त यांचे कार्यालयाने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र ( विशेषतः परिसरात सदरचे बांधकाम क्लबसाठी होणार असल्यास )
 • १४. क्लबमध्ये जुगारास प्रतिबंध असलेबाबत बंधपत्रावर हमी देणे.
 • १४. क्लबमध्ये जुगारास प्रतिबंध असलेबाबत बंधपत्रावर हमी देणे.

सदर व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी काय आवश्यकता आहे ?

आपल्याला आपल्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

 • १) वास्तुविशारद द्वारा प्रमाणित केलेल्या योजनेची प्रत
 • २) जागेच्या घरमालकांची भाडे पावती / ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग चे नाहरकत प्रमाणपत्र.
 • ४) विद्युत निरीक्षकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ५) मुंबई महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ६) जिल्हाधिकारी मुंबई यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ७) अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.

माझ्याकडे सध्याचे हे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. मी त्यांना नंतर सादर करू शकतो?

आपण हे दस्तऐवज सादर करेपर्यंत, आपल्या अर्जावर प्रक्रिया केली जाणार नाही; आपण एक अपूर्ण अर्ज जमा करून व्यवसाय सुरू करू शकत नाही.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, मी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाना कसा मिळवू शकतो?

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, आपल्याला परवाना मंजूर करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. आपल्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतीलः

 • १. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून व्यवसाय प्रमाणपत्र.
 • २. विद्युत निरिक्षकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ३. आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ४. एमटीएनएल कडून प्रमाणपत्र.
 • ५. प्रकाशयोजना कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र.
 • ६. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ७. वाहतूक पोलिसांकडून पार्किंगविषयी ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ९. वास्तुविशारदकडून संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र.
 • १०. व्यवस्थापक, प्रक्षेपणयंत्र चालक आणि विद्युततंत्रज्ञ यांचे नाव आणि पत्ता. त्याची पावती प्राप्त झाल्यानंतर, शासनाकडे मागील मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल. शासनाकडून मागील मंजुरी मिळाल्यानंतर, परवाना जारी केला जाईल.

माझ्याकडे सध्या सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत. मी ते नंतर सादर करू शकेन का?

जोपर्यंत आपण हे दस्तऐवज सादर करत नाही तोपर्यंत आपल्या अर्जावर प्रक्रिया केली जाणार नाही. आपण अपूर्ण अर्ज सादर करून व्यवसाय सुरू करू शकत नाही.

पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र कोणते आहेत?

पासपोर्टसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत

 • १. खालीलपैकी कोणतेही दोन कागदपत्र- : अ) अर्जदाराचे शिधापत्रक ब) दूरध्वनी देयक (चालू महिना व मागील वर्षाची प्रत) क) वीज देयक (चालू महिना व मागील वर्षाची प्रत) ड) चालू बँक खाते पासबुक (फक्त पहिले पान)ई) निवडणुक ओळखपत्र फ) आधारकार्ड फ) पॅनकार्ड किंवा वाहनचाक परवाना.
 • २) जन्म तारखेचा पुरावा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला
 • ३) नागरिकत्व कागदपत्र
 • ४) भारतीय नागरीकत्व नोंदणीकरून अथवा अधिग्रहण करून घेतले असल्यास जुन्या पारपत्राच्या प्रती

शुल्क संरचना काय आहे?

शुल्क:

 • १. परवाना - २०० पर्यंत जागा रु. ५,०००/-. ५०० पर्यंत जागा रु.१०,०००/-. ५०१ पेक्षा अधिक जागा १५,०००/-.
 • २. तिकीट विक्री परवाना रु. ५००.
 • ३. परवाना अंतर्गत बदल / फेरबदल. रु. ५००.
 • ४. नक्कल परवाना रु. ५००.

प्रस्तावित मनोरंजन / जल उद्यानाचा परवाना मंजूर करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, अर्जदाराने परवाना मंजूर करण्यासाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे / नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ( न्यायालयीन मुंद्राक शुल्क रु ५/- जोडून अर्ज दयावा.)

 • १. बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून व्यवसाय प्रमाणपत्र
 • २. विद्युत निरीक्षकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र
 • ३. आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र
 • ४. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ५. एमटीएनएलचे प्रमाणपत्र
 • ६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ७. जिल्हाधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ८. वास्तुविशारद यांचे संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र.
 • ९. व्यवस्थापक आणि विजेचे तंत्रज्ञ यांचे नाव आणि पत्ता

माझे परवाना नूतनीकरणास उशीर झालेला आहे. मी काय करू?

वैयक्तिकरित्या हजर रहा. तपासणीसाठी शस्त्र सादर करा. नूतनीकरणाचा अर्ज भरा. उशीर का झाला याची कारणे द्यावीत. आपणास कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येईल. आपले प्रत्युत्तर प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. जो निर्णय घेण्यात आला त्याबाबतचे पत्र संबंधीत पोलीस ठाण्याला पाठविण्यात येईल.

या प्रक्रियेसाठी किती वेळ लागेल?

या प्रक्रियेसाठी किमान दोन महिने लागतील.