Emergency Contacts
Name of office Telephone number Fax number Entension number.
जापू (संरक्षण) २२६३१७९३ --- ---
A.C.P. P.C.B. (Sales Tax) २३७७१६७६ --- ---
विक्रीकर गुन्हे शाखा, (गुन्हे अन्वेषण शाखा ) २२७६००९८ --- ---
गुन्हे नियंत्रण शाखा (अन्न आणि औषधे ) २२६५०७०७ --- ---
समाजसेवा शाखा २२६२२७७५ २२६२०१११ --- २२१
पोलीस उप आयुक्त, ( अंमली पदार्थ विरोधी पथक ) २२१६२३०९ २२६५०७०७ २२१६२३०८ ३४८
प्रशासकीय अधिकारी, अंमली पदार्थ विरोधी पथक २२६५०७०७ --- ३३५
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, अंमली पदार्थ विरोधी पथक २२१६२३१० --- ---
व. पो. नि., अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष २२६५०७०७ --- ३४७
अंमली पदार्थ विरोधी पथक, वरळी विभाग २४९४०३०३ --- १३४
अंमली पदार्थ विरोधी पथक, घाटकोपर विभाग २५०९०२०२ --- ३१४
अंमली पदार्थ विरोधी पथक, कांदिवली विभाग २८०२०७११ --- ३२०
पोलीस उप आयुक्त, (प्रतिबंधक) २२६१२०९० २२६२०१११ २२६९२०२३ १२०
पोलीस उप आयुक्त, प्रतिबंधक यांचे लिपिक २२६२०१११ --- ११९
सहायक पोलीस आयुक्त, प्रतिबंधक (मुख्यालय ) २२६१०१९७ २२६२०१११ --- १५२
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, प्रतिबंधक २२६२०१११ --- २२९
सहायक पोलीस आयुक्त, प्रतिबंधक, दक्षिण विभाग २२६२०१११ --- २१९
सहायक पोलीस आयुक्त, प्रतिबंधक, मध्य विभाग २४१४०९०९ --- ३२२
सहायक पोलीस आयुक्त, प्रतिबंधक, पश्चिम विभाग २६४६०४०४ --- १२५
अपर पोलीस आयुक्त, संरक्षण व सुरक्षा २२६११५६९ २२६२०१११ --- १३३
पोलीस उपायुक्त, ( विशेष कृती दल ) २२६२०१११ २२६२०४७४ --- ११८
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, ( विशेष कृती दल ) आर्थिक गुन्हे शाखा २२७०३३६६ २२६२०१११ --- १५६
मुख्य सरकारी वकील २२६२०१५६ २२६२०१११ --- १६४
सहाय्यक संचालक, मुख्य सरकारी वकील २२६९२०२५ २२६२०१११ --- २१२
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, ( संगणक कक्ष ) २२६७१६४० २२६२०१११ --- २२३
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, ( जनसंपर्क ) २२६२०१३६ --- ---
वृत्त विभाग ( प्रेसरूम ) २२६२०३३२ २२६२०१११ --- २३१
वेब डेव्हलपमेंट सेंटर २२६९१११७ २२६२०१११ --- २८५
विमानतळ एक्सचेंज २६८२९००० --- ---
विमानतळ एक्सचेंज २६१५६६०० --- ---